เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลา 10.00-18.00 น.

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกร้านค้า

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่

* กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่อีเมล thailandholyamulets@gmail.com

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัท ฯ สามารถยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้ทันทีหากพบเห็นการฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานและในกเกิดการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากตรวจพบว่าผู้สมัครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่สมาชิกของผู้สมัครทันทีโดยไม่คืนเงินค่าบริการทั้งนี้ผู้สมัครต้องพึ่งปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ด้วย

1. ผู้สมัครต้องชำระค่าสมาชิกตามที่กำหนด (หากเลยจากที่กำหนด บริษัท ฯ จะนับ "วันที่ต่ออายุ” ต่อเนื่องจาก" วันที่หมดอายุ)

2. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศต้องมีอยู่จริงและตรงตามรูปที่นำเสนอ

3. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศต้องเป็นของแท้ตรงตามมาตรฐานสากล

4. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศต้องเป็นรายการของผู้สมัครและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สมัครห้ามรับฝากลงประกาศโดยเด็ดขาด

5. ทุกรายการที่ผู้สมัครลงประกาศต้องระบุสภาพให้ตรงตามจริงหากมีการอุดซ่อมแต่งผู้สมัครจะต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทำการตกลงซื้อ

6. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดปัญหาหากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่พอใจในรายการที่ตกลงซื้อ-ขายจะต้องไกล่เกลี่ยตกลงด้วยเหตุผลอันสมควร

7. การนำเสนอข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560